550  

#نامه‌ای به لپ‌تاپ عزیزم!
ای عزیز دل،
ای یار دیرین،
ای رفیق شب‌های تنهایی،
دیری‌ست که یار روزها و شب‌های من بوده‌ای
ای کاش این دمی چند هم پا به پای من بیایی
تا با هم مدرک ارشدمان را بگیریم.
آن‌گاه اگر خواستی ادامه تحصیل نده.

ـمن باید از وقتم نهایت استفاده رو بکنم.
تازه دارم میفتم رو غلتک.
کاش لپ‌تاپ جانی هم جالش خوب باشه
و پا به پای من بيايه
بوس به لپاش!

ادامه مطلب  

550  

#نامه‌ای به لپ‌تاپ عزیزم!
ای عزیز دل،
ای یار دیرین،
ای رفیق شب‌های تنهایی،
دیری‌ست که یار روزها و شب‌های من بوده‌ای
ای کاش این دمی چند هم پا به پای من بیایی
تا با هم مدرک ارشدمان را بگیریم.
آن‌گاه اگر خواستی ادامه تحصیل نده.

ـمن باید از وقتم نهایت استفاده رو بکنم.
تازه دارم میفتم رو غلتک.
کاش لپ‌تاپ جانی هم جالش خوب باشه
و پا به پای من بيايه
بوس به لپاش!

ادامه مطلب  

550  

#نامه‌ای به لپ‌تاپ عزیزم!
ای عزیز دل،
ای یار دیرین،
ای رفیق شب‌های تنهایی،
دیری‌ست که یار روزها و شب‌های من بوده‌ای
ای کاش این دمی چند هم پا به پای من بیایی
تا با هم مدرک ارشدمان را بگیریم.
آن‌گاه اگر خواستی ادامه تحصیل نده.

ـمن باید از وقتم نهایت استفاده رو بکنم.
تازه دارم میفتم رو غلتک.
کاش لپ‌تاپ جانی هم جالش خوب باشه
و پا به پای من بيايه
بوس به لپاش!

ادامه مطلب  

550  

#نامه‌ای به لپ‌تاپ عزیزم!
ای عزیز دل،
ای یار دیرین،
ای رفیق شب‌های تنهایی،
دیری‌ست که یار روزها و شب‌های من بوده‌ای
ای کاش این دمی چند هم پا به پای من بیایی
تا با هم مدرک ارشدمان را بگیریم.
آن‌گاه اگر خواستی ادامه تحصیل نده.

ـمن باید از وقتم نهایت استفاده رو بکنم.
تازه دارم میفتم رو غلتک.
کاش لپ‌تاپ جانی هم جالش خوب باشه
و پا به پای من بيايه
بوس به لپاش!

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1