جواب بازی جدولانه (2) 749  

آقای اسپانیایی:دنانچه قبلا ذکر شده:هماناثر امیر عشیری:سیاه خاناثر امیل زولا:نانااثر امین فقیری:مویه های منتشراثر توماس مان:ماریو و ساحراثر عبدالحسین زرین کوب:از نی نامهاثر علی اکبر سیرجانی:زیر خاکستراز جنس مذکر:نرینهاز سوره ها:ممتحنه [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 570  

آشتی:سلمآشکارساز محل هواپیما:رادارآقای اسپانیایی:دناهنگ دار:موزونابر نزدیک زمین:مهاثر جلال آل احمد:نون و والقلماثر شارلوت برونته:جین ایراثر عبدالحسین زرین کوب:سرنیاثر علی اکبر سعیدی سیرجانی:ته بساطاثر علی شریعتی:تاریخ و شناخت ادیان [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 570  

آشتی:سلمآشکارساز محل هواپیما:رادارآقای اسپانیایی:دناهنگ دار:موزونابر نزدیک زمین:مهاثر جلال آل احمد:نون و والقلماثر شارلوت برونته:جین ایراثر عبدالحسین زرین کوب:سرنیاثر علی اکبر سعیدی سیرجانی:ته بساطاثر علی شریعتی:تاریخ و شناخت ادیان [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سفرنامه(نمایشنامه در ایران/ بخش اول)  

سفرنامه(نمایشنامه در ایران/
بخش اول)نمایشنامه نویسی در ایران
دیرینه سال نیست. نخستین بار «میرزا فتحعلی آخوند زاده» با نوشتن نمایشنامه‌هایی
به زبان آذری ـ که بعدها به زبان فارسی ترجمه شد ـ راه را برای نویسندگان ایرانی
در این عرصه باز کرد. «میرزا آقا تبریزی» تحت تأثیر او پنج نمایشنامه نوشت و پس از
آن شاعران و نویسندگان ایرانی، چه در دوران مشروطه و چه بعد از آن نمایشنامه‌های
گوناگونی آفریدند. «میرزا عشقی» نمایشنامه‌ای را به عنوان «در رستاخ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1