قهر  

ب طرف گفتم مهربونی حالا واقعام مهربون بود !
نمیدونم چی شد ب شوخی یا اینکه خواستم خودمو لوس کنم بهش گفتم نامهربون یا همچین چیزی اونم تو تکست ! 
جواب داد شما بهم گفته بودین مهربون حالا نامهربون شدم باشه خوشحال شدم از آشناییتون ، موفق باشین =))
میخواین برید ، برید ولی خدایی این بهونه ها رو نیارید خدایی خیلی زشت و خنده دار این حرفا و رفتارا =))

ادامه مطلب  

تو  

 
باتوچهمیكندغصهپژمردنگل
بعدازآفتابیكهشدی
خاكیكهوجودتساختی
ابریكهبهمنطقبارانیش
هرروزحریربوسههایدرسعشق
برشانهاشانداختی
باتوچهمیكندكهتوتمامسعیخویشتنبودی
بهگزارههاییكهبهقالبفصیحتجربه
جملهجملهدرنقشملاطفت
بهجمعبیزبانیمجازقانونصدا
اشارهدرزبانالكنسكوتمیساختی
باتوچهمیكندعذاباشتباهیكهدرخاطرهات
رنجدریافتنچارهایازپیشگیری
وهزارراهنوبهچالششداشتیولی
توبیاموختیوآموختی
بهبدفرضیآن
شكستدارندهنوزعالموتو،آه
ازنیاموختنشدرعملشا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1