محاکمه  

ترجیح میدم بین دردها برتری قائل نشم. اصل و غیر اصل بودنشونو قضاوت نکنم. به خودم میگم تو چی می دونی مگه؟ تو رنج های بقیه رو زندگی نکردی. حتی اگه به نظرت زیادی لاکچری برسن حق نداری خودتو به خاطر دردت والاتر فرض کنی. حتی پیش خود لعنتیت. اینا رو به خودم میگم و مثل بقیه با خودم نامهربون میشم و فکر میکنم حتما حقمه. 

ادامه مطلب  

محاکمه  

ترجیح میدم بین دردها برتری قائل نشم. اصل و غیر اصل بودنشونو قضاوت نکنم. به خودم میگم تو چی می دونی مگه؟ تو رنج های بقیه رو زندگی نکردی. حتی اگه به نظرت زیادی لاکچری برسن حق نداری خودتو به خاطر دردت والاتر فرض کنی. حتی پیش خود لعنتیت. اینا رو به خودم میگم و مثل بقیه با خودم نامهربون میشم و فکر میکنم حتما حقمه. 

ادامه مطلب  

محاکمه  

ترجیح میدم بین دردها برتری قائل نشم. اصل و غیر اصل بودنشونو قضاوت نکنم. به خودم میگم تو چی می دونی مگه؟ تو رنج های بقیه رو زندگی نکردی. حتی اگه به نظرت زیادی لاکچری برسن حق نداری خودتو به خاطر دردت والاتر فرض کنی. حتی پیش خود لعنتیت. اینا رو به خودم میگم و مثل بقیه با خودم نامهربون میشم و فکر میکنم حتما حقمه. 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1