سی و سوم  

منتظر توام. منتظر توام. منتظر توام. بیش از اشتیاق مردی که زنی را کم دارد تو را کم دارم، و ///// ////، و هرگز نمی‌گذارم آسمانم، که از آن برایت گفتم «برفها را منفجر کند»؛ من به ردپایمان افتخار می‌کنم، و نمی‌خواهم چیزی، حتی آسمان هم، آنرا از میان بردارد.
[رسائل من غسان كنفانی الى غادة السمان]
[ردپاهان را میان برف کدام آسمان می‌تواند منفجر کند؟]

ادامه مطلب  

سی و سوم  

منتظر توام. منتظر توام. منتظر توام. بیش از اشتیاق مردی که زنی را کم دارد تو را کم دارم، و ///// ////، و هرگز نمی‌گذارم آسمانم، که از آن برایت گفتم «برفها را منفجر کند»؛ من به ردپایمان افتخار می‌کنم، و نمی‌خواهم چیزی، حتی آسمان هم، آنرا از میان بردارد.
[رسائل من غسان كنفانی الى غادة السمان]
[ردپاهان را میان برف کدام آسمان می‌تواند منفجر کند؟]

ادامه مطلب  

فلسطین یک سریال تراژیک  

غسان کنفاني نویسنده مشهور فلسطینی در جواب به خبرنگاری که پرسید چرا مقاومت می‌کنید،در حالیکه کشته می‌شوید اما اگر مقاومت نکنید حداقل زنده می مانید؟ پاسخ داد برای ما آزادی سرزمین مان داشتن عزت و احترام و داشتن حقوق انسانی چیزهایی است که به اندازه خود زندگی برایمان ضروری است.اگر در گذشته تصور بر این بود که عدم مقاومت ضامن حیات برای فلسطینیان است اما امروز روند تاریخی نشان می‌دهد که نه تنها زندگی که شرافت اسلامی و عربی فلسطینیان نیز توسطاس

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1