انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

انسان نباید لجن باشد_2  

بچه ها داشتم فکر میکردم
به اینکه چرا من داستان میسازم الکی؟
پسره هرچی میخواستم بهم داده تو این مدت
بچه به اون محترمی
مودبی
خوبی
باسوادی
اینقدررررررررررر رفتارش درست بود که من حس کردم یکی دیگه معرفیم کرده بهش
اینقدر رفتارش درست و سنجیده بود
انقدر بالغ و عاقل رفتار کرد
قیافه ش بانمکه
شیطونه
مهربونه
خنگه یه ذره
والا! خیلی من بی شعورم.
واسه هر چیزی یه داستان باید این دخترا بسازن.
خاک بر سرم.
من هیچ شکایتی ازین پسره ندارم.
والا
یه آدم درست و حسابی

ادامه مطلب  

مریضی خر است  

هی میگم بابامامان داداشا من هیچیم نیست هی میگن فشارت پایینه صورتت زرد شده... آقا نمیخوام برم دکتر ب کی بگم ب زور بردنم دکتر دکترم سرم نوشته داداشم رفت دارو ها رو بگیره پسره اومده میکه آستین تونو بالا بزنید سرم بزنم گفتم بله؟؟؟گفتم نمیخوام برید ب یه دختر بگید بیاد پسره همینجور نگام میکرد میخندید حالا رفته اومده میکه پرستار خانم نداریم گفتم باشه من نمیخوام همینی ک گفتم بابام اومد گفت آوا جرأت داری بلند شو تا بهت بگم گفتم باباپرستار دختر نیست

ادامه مطلب  

شاهکاره :)))  

اومدم یکی از فیلمایی که پسرای ترم بالایی از آزمایشگاه گرفتن رو ببینم توی یکیش پسره از استاد میپرسه که این نمونه که الان گذاشتین سانتریفیوژ شه مال سکشن قبلِ؟ آخه گفتین باید ۴،۵ساعت بمونه توی فریزر بعد سانتریفیوژ شه۰استاد میگه آره این فریزر مال مرحله قبله اما ما الان ۵ دقیقه گذاشتیمش ولی گفتیم شما فکر کنید ۵ ساعت مونده۰بعد پسره میگه نتیجه میده استاد؟ بعد استاد با استیصال میگه ببینیم۰۰۰ و دست هاشو به حالت نمیدونم از هم دور میکنه :)))))
یعنی منف

ادامه مطلب  

شاهکاره :)))  

اومدم یکی از فیلمایی که پسرای ترم بالایی از آزمایشگاه گرفتن رو ببینم توی یکیش پسره از استاد میپرسه که این نمونه که الان گذاشتین سانتریفیوژ شه مال سکشن قبلِ؟ آخه گفتین باید ۴،۵ساعت بمونه توی فریزر بعد سانتریفیوژ شه۰استاد میگه آره این فریزر مال مرحله قبله اما ما الان ۵ دقیقه گذاشتیمش ولی گفتیم شما فکر کنید ۵ ساعت مونده۰بعد پسره میگه نتیجه میده استاد؟ بعد استاد با استیصال میگه ببینیم۰۰۰ و دست هاشو به حالت نمیدونم از هم دور میکنه :)))))
یعنی منف

ادامه مطلب  

30 :)  

خوشالم خوشااالممم زیااااد خوشااالمممممم ^_^همه چی خوبه :) + مهدیه زل زد تو چشام ، گفت شیدا ! گریه کردی ؟ منم هی میگفتم نه نههه اخه گریه چراا ؟بعد میگفت پس بگو جون ِ مهدیه گریه نکردم ،چقد تو خوبی .. چقد خوب ِ خوب ِ خوب :)++ داشتم به نیلیا میگفتم که منوچهر پسره منه ،گفت نه پسره منه ، گفتم نههه پسره منه گفت تو که ترشیدی پسر نداری :|این بچه اینارو از کیییی یااااد میگیرههههه ؟ اخههه ناموسن از کیییییی ؟ :/+++ شب ِ یلداا خیلیی زیاد تر از اونی که فک میکردم خوش گ

ادامه مطلب  

برای یه دوست پری سان  

یه دفعه یادمه یه دوست داشتم می گفت من تو کامپیوتر خیلی وارد بودم وهست و کلی نیز تو هک کار کرده بود یه دفعه یه ایمیل تو گوگل درست می کردم که گوگل یه پیام خوشا مد گویی برام فرستاد منم به شوخی جواب دادم لطف کردی ممنون و خواهش می کنم گفت دیدم که گوگل جواب داد صحبت ادامه پیدا کرد  می گفت من فکر می کردم یه مرد داره با من صحبت می کنه ولی یه زن بود یه شاهزاده زیبا بد اون می گه من گفتم می تونم شما رو هک کنم اون زن که خودش خیلی وارد بوده باور نمی کرده که یه جو

ادامه مطلب  

آی گات عه جاب  

چند وقت پیش
با دوست هم خونه ایم رفته بودیم بیرون
نشسته بودیم داشتیم با هم صحبت میکردیم
بعد یکی از پسرام  اونجا بود
بعد این دختره، که دوست هم خونه ایمه ازش پرسید
که تو چیکار میکنی چه خبرا؟
پسره جواب داد:
I've got a job
من خوشحال شدم (تعجبم کردم) که ای ول کار پیدا کرد!!
ولی گفتم قبل از تبریک گفتن یه دو دقیقه ساکت بمونم. 
دختره از این پسره پرسید 
چه کاری؟
پسره گفت توی دانشگاه کار داوطلانه پیدا کردم توی ازمایشگاه!!
متوجه شدم همین کار داوطلبانه شو میگه که م

ادامه مطلب  

آی گات عه جاب  

چند وقت پیش
با دوست هم خونه ایم رفته بودیم بیرون
نشسته بودیم داشتیم با هم صحبت میکردیم
بعد یکی از پسرام  اونجا بود
بعد این دختره، که دوست هم خونه ایمه ازش پرسید
که تو چیکار میکنی چه خبرا؟
پسره جواب داد:
I've got a job
من خوشحال شدم (تعجبم کردم) که ای ول کار پیدا کرد!!
ولی گفتم قبل از تبریک گفتن یه دو دقیقه ساکت بمونم. 
دختره از این پسره پرسید 
چه کاری؟
پسره گفت توی دانشگاه کار داوطلانه پیدا کردم توی ازمایشگاه!!
متوجه شدم همین کار داوطلبانه شو میگه که م

ادامه مطلب  

آی گات عه جاب  

چند وقت پیش
با دوست هم خونه ایم رفته بودیم بیرون
نشسته بودیم داشتیم با هم صحبت میکردیم
بعد یکی از پسرام  اونجا بود
بعد این دختره، که دوست هم خونه ایمه ازش پرسید
که تو چیکار میکنی چه خبرا؟
پسره جواب داد:
I've got a job
من خوشحال شدم (تعجبم کردم) که ای ول کار پیدا کرد!!
ولی گفتم قبل از تبریک گفتن یه دو دقیقه ساکت بمونم. 
دختره از این پسره پرسید 
چه کاری؟
پسره گفت توی دانشگاه کار داوطلانه پیدا کردم توی ازمایشگاه!!
متوجه شدم همین کار داوطلبانه شو میگه که م

ادامه مطلب  

آی گات عه جاب  

چند وقت پیش
با دوست هم خونه ایم رفته بودیم بیرون
نشسته بودیم داشتیم با هم صحبت میکردیم
بعد یکی از پسرام  اونجا بود
بعد این دختره، که دوست هم خونه ایمه ازش پرسید
که تو چیکار میکنی چه خبرا؟
پسره جواب داد:
I've got a job
من خوشحال شدم (تعجبم کردم) که ای ول کار پیدا کرد!!
ولی گفتم قبل از تبریک گفتن یه دو دقیقه ساکت بمونم. 
دختره از این پسره پرسید 
چه کاری؟
پسره گفت توی دانشگاه کار داوطلانه پیدا کردم توی ازمایشگاه!!
متوجه شدم همین کار داوطلبانه شو میگه که م

ادامه مطلب  

آی گات عه جاب  

چند وقت پیش
با دوست هم خونه ایم رفته بودیم بیرون
نشسته بودیم داشتیم با هم صحبت میکردیم
بعد یکی از پسرام  اونجا بود
بعد این دختره، که دوست هم خونه ایمه ازش پرسید
که تو چیکار میکنی چه خبرا؟
پسره جواب داد:
I've got a job
من خوشحال شدم (تعجبم کردم) که ای ول کار پیدا کرد!!
ولی گفتم قبل از تبریک گفتن یه دو دقیقه ساکت بمونم. 
دختره از این پسره پرسید 
چه کاری؟
پسره گفت توی دانشگاه کار داوطلانه پیدا کردم توی ازمایشگاه!!
متوجه شدم همین کار داوطلبانه شو میگه که م

ادامه مطلب  

حسن يك خسن دو حسن دنده به دنده  

پی ام ناشناس داده بهم  بعد از كلی شك كه مبیناس اسكولم كرده فهمیدم پسره همسایمونه!
هنوز تو كفم!!!
واحد بغلیمون 
باورم نمیشه!
خجالت كشیدم بلاكش كردم

ادامه مطلب  

صبح  

صبح بیدار شدم با چشمایی پف کرده؛با اعصابی خرد؛
چرا ایمان با اون کلمات تند نیس دار منو زخمی کرد انتقام چیو گرفت؟
ایمان یک روز از من متنفر میشی! هیچوقت ازت متنفر نمیشم الی!این پسره عاشقته الی!
ایمان من با تو نمی تونم وارد رابطه جدی بشم الان که کسی نیست جداشیم بهتره، الی تو به فکر من نباش چی کار داری...
هزارتارحرف اینطوری هزارتا اخطار و باز دم از عشق می زد!
یکدفعه

ادامه مطلب  

خاطرات  

 سالای اخر دبستانم که بود توی یک سایت بازی عضو شدم
خارجی بود و خب چون علاقه ی خاصی به زبان داشتم گفتم میرم اینجا یکم با خارجیا اختلاط میکنم
یک‌پسره بود اون‌ زمان هیفده هیجده سالش بود منم هرچی انگلیسی یاد داشتمو سرهم میکردم تحویلش میدادم 
اونم یه چیزایی میگفت به زور دیکشنری اینا درمیاوردم داره چی بلغور میکنه:-/
یه روز داشتم فیلم میدیدم دختره از بالا صخره افتاد با مخ‌رفت تو اب بعدم با امواج اومد کنار ساحل 
یه مرده‌ پیداش کرد بهش گفت* آر یو او

ادامه مطلب  

خاطرات  

 سالای اخر دبستانم که بود توی یک سایت بازی عضو شدم
خارجی بود و خب چون علاقه ی خاصی به زبان داشتم گفتم میرم اینجا یکم با خارجیا اختلاط میکنم
یک‌پسره بود اون‌ زمان هیفده هیجده سالش بود منم هرچی انگلیسی یاد داشتمو سرهم میکردم تحویلش میدادم 
اونم یه چیزایی میگفت به زور دیکشنری اینا درمیاوردم داره چی بلغور میکنه:-/
یه روز داشتم فیلم میدیدم دختره از بالا صخره افتاد با مخ‌رفت تو اب بعدم با امواج اومد کنار ساحل 
یه مرده‌ پیداش کرد بهش گفت* آر یو او

ادامه مطلب  

پست 460  

ادامه پست قبلیم:من 11 ماه نتونستم دستگاه های آزماشگاهمون رو خیلی عادی مثل بقیه همکارامون استفاده کنم.
میدونین چرا؟
چون همین پسره که شرح حالشو نوشتم تو پست قبلی اجازه نمیداد!
میگفت چرا تو اصلا باید دستگاه استفاده کنی؟!
میتونستم برم به استاد بگم و شر درست کنم
چون همکارام میگفتن برو به استاد بگو که این آدم اذیتت میکنه
من نرفتم.
خیلی ساکت و با آرامش یواشکی از دستگاهها استفاده کردم.
و کون پسره سوخت که هیچ، یه بار که پرسید که برنامه ت برای استفاده ا

ادامه مطلب  

پست 460  

ادامه پست قبلیم:من 11 ماه نتونستم دستگاه های آزماشگاهمون رو خیلی عادی مثل بقیه همکارامون استفاده کنم.
میدونین چرا؟
چون همین پسره که شرح حالشو نوشتم تو پست قبلی اجازه نمیداد!
میگفت چرا تو اصلا باید دستگاه استفاده کنی؟!
میتونستم برم به استاد بگم و شر درست کنم
چون همکارام میگفتن برو به استاد بگو که این آدم اذیتت میکنه
من نرفتم.
خیلی ساکت و با آرامش یواشکی از دستگاهها استفاده کردم.
و کون پسره سوخت که هیچ، یه بار که پرسید که برنامه ت برای استفاده ا

ادامه مطلب  

پست 460  

ادامه پست قبلیم:من 11 ماه نتونستم دستگاه های آزماشگاهمون رو خیلی عادی مثل بقیه همکارامون استفاده کنم.
میدونین چرا؟
چون همین پسره که شرح حالشو نوشتم تو پست قبلی اجازه نمیداد!
میگفت چرا تو اصلا باید دستگاه استفاده کنی؟!
میتونستم برم به استاد بگم و شر درست کنم
چون همکارام میگفتن برو به استاد بگو که این آدم اذیتت میکنه
من نرفتم.
خیلی ساکت و با آرامش یواشکی از دستگاهها استفاده کردم.
و کون پسره سوخت که هیچ، یه بار که پرسید که برنامه ت برای استفاده ا

ادامه مطلب  

پست 460  

ادامه پست قبلیم:من 11 ماه نتونستم دستگاه های آزماشگاهمون رو خیلی عادی مثل بقیه همکارامون استفاده کنم.
میدونین چرا؟
چون همین پسره که شرح حالشو نوشتم تو پست قبلی اجازه نمیداد!
میگفت چرا تو اصلا باید دستگاه استفاده کنی؟!
میتونستم برم به استاد بگم و شر درست کنم
چون همکارام میگفتن برو به استاد بگو که این آدم اذیتت میکنه
من نرفتم.
خیلی ساکت و با آرامش یواشکی از دستگاهها استفاده کردم.
و کون پسره سوخت که هیچ، یه بار که پرسید که برنامه ت برای استفاده ا

ادامه مطلب  

تجربه به من نشون داده_اینستاگرام  

تجربه به من نشون داده
اگه میخوای مطمئن بشی که یه پسر تو رو دوست داره
یه چیزو بهونه کن و بهش بگو برو! نمیخوامت!
اگه تو رو بخواد
برمیگرده
خیلیم غد هستن و در نتیجه با غدی برمیگردن
ولی برمیگردن و سعی میکنن همه چی رو درست کنن.
بعد به من نگین چرا با این پسره سکس میکنی.
پی نوشت: من جزو معدوددد ایرانیایی هستم که اینستاگرام ندارم! خیلی خوشحالم!

ادامه مطلب  

تجربه به من نشون داده_اینستاگرام  

تجربه به من نشون داده
اگه میخوای مطمئن بشی که یه پسر تو رو دوست داره
یه چیزو بهونه کن و بهش بگو برو! نمیخوامت!
اگه تو رو بخواد
برمیگرده
خیلیم غد هستن و در نتیجه با غدی برمیگردن
ولی برمیگردن و سعی میکنن همه چی رو درست کنن.
بعد به من نگین چرا با این پسره سکس میکنی.
پی نوشت: من جزو معدوددد ایرانیایی هستم که اینستاگرام ندارم! خیلی خوشحالم!

ادامه مطلب  

تجربه به من نشون داده_اینستاگرام  

تجربه به من نشون داده
اگه میخوای مطمئن بشی که یه پسر تو رو دوست داره
یه چیزو بهونه کن و بهش بگو برو! نمیخوامت!
اگه تو رو بخواد
برمیگرده
خیلیم غد هستن و در نتیجه با غدی برمیگردن
ولی برمیگردن و سعی میکنن همه چی رو درست کنن.
بعد به من نگین چرا با این پسره سکس میکنی.
پی نوشت: من جزو معدوددد ایرانیایی هستم که اینستاگرام ندارم! خیلی خوشحالم!

ادامه مطلب  

تجربه به من نشون داده_اینستاگرام  

تجربه به من نشون داده
اگه میخوای مطمئن بشی که یه پسر تو رو دوست داره
یه چیزو بهونه کن و بهش بگو برو! نمیخوامت!
اگه تو رو بخواد
برمیگرده
خیلیم غد هستن و در نتیجه با غدی برمیگردن
ولی برمیگردن و سعی میکنن همه چی رو درست کنن.
بعد به من نگین چرا با این پسره سکس میکنی.
پی نوشت: من جزو معدوددد ایرانیایی هستم که اینستاگرام ندارم! خیلی خوشحالم!

ادامه مطلب  

تجربه به من نشون داده_اینستاگرام  

تجربه به من نشون داده
اگه میخوای مطمئن بشی که یه پسر تو رو دوست داره
یه چیزو بهونه کن و بهش بگو برو! نمیخوامت!
اگه تو رو بخواد
برمیگرده
خیلیم غد هستن و در نتیجه با غدی برمیگردن
ولی برمیگردن و سعی میکنن همه چی رو درست کنن.
بعد به من نگین چرا با این پسره سکس میکنی.
پی نوشت: من جزو معدوددد ایرانیایی هستم که اینستاگرام ندارم! خیلی خوشحالم!

ادامه مطلب  

80  

هر اشتباهی یه تاوانی داره... 
تاوان بعضی اشتباها خیلی سنگینه. خیلی گرون تموم میشه واسه آدم...
باید تاوانشو بدی... هر چقد سنگین و سخت... 
دلم برای پسره تنگ شده. باورم نمیشه اینجوری شد... 
باورم نمیشه دیگ‌هیچ وقت نیست... 
 دوسش داشتم... 
دوسش داشتم..... 

ادامه مطلب  

دریمز کام ترو  

بچه ها
یادتون هست چند روز قبل داشتم میگفتم که حس میکنم آمادگی روانی رو دارم که وارد یه رابطه جدید بشم؟!
و دو سه روز بعدش من وارد شده بودم!
میبینین میگم آرزوها به واقعیت میپیوندن، درسته؟!
ولی یه چیزی مشکوکه درباره این پسره
یعنی من مطئنم این منو میشناسه
من مطمئنمممممم
این خیلییییییییی خوب میشناسه منو
میدونی خط قرمزم چیه
بهش احترام میذاره
و هرچی دیروز و پریروز له و لورده ش کردم ساکت موند، انگار میدونه مثلا بای دیفالت مریم قرار دو تا فحش به تهرا

ادامه مطلب  

دریمز کام ترو  

بچه ها
یادتون هست چند روز قبل داشتم میگفتم که حس میکنم آمادگی روانی رو دارم که وارد یه رابطه جدید بشم؟!
و دو سه روز بعدش من وارد شده بودم!
میبینین میگم آرزوها به واقعیت میپیوندن، درسته؟!
ولی یه چیزی مشکوکه درباره این پسره
یعنی من مطئنم این منو میشناسه
من مطمئنمممممم
این خیلییییییییی خوب میشناسه منو
میدونی خط قرمزم چیه
بهش احترام میذاره
و هرچی دیروز و پریروز له و لورده ش کردم ساکت موند، انگار میدونه مثلا بای دیفالت مریم قرار دو تا فحش به تهرا

ادامه مطلب  

دریمز کام ترو  

بچه ها
یادتون هست چند روز قبل داشتم میگفتم که حس میکنم آمادگی روانی رو دارم که وارد یه رابطه جدید بشم؟!
و دو سه روز بعدش من وارد شده بودم!
میبینین میگم آرزوها به واقعیت میپیوندن، درسته؟!
ولی یه چیزی مشکوکه درباره این پسره
یعنی من مطئنم این منو میشناسه
من مطمئنمممممم
این خیلییییییییی خوب میشناسه منو
میدونی خط قرمزم چیه
بهش احترام میذاره
و هرچی دیروز و پریروز له و لورده ش کردم ساکت موند، انگار میدونه مثلا بای دیفالت مریم قرار دو تا فحش به تهرا

ادامه مطلب  

دریمز کام ترو  

بچه ها
یادتون هست چند روز قبل داشتم میگفتم که حس میکنم آمادگی روانی رو دارم که وارد یه رابطه جدید بشم؟!
و دو سه روز بعدش من وارد شده بودم!
میبینین میگم آرزوها به واقعیت میپیوندن، درسته؟!
ولی یه چیزی مشکوکه درباره این پسره
یعنی من مطئنم این منو میشناسه
من مطمئنمممممم
این خیلییییییییی خوب میشناسه منو
میدونی خط قرمزم چیه
بهش احترام میذاره
و هرچی دیروز و پریروز له و لورده ش کردم ساکت موند، انگار میدونه مثلا بای دیفالت مریم قرار دو تا فحش به تهرا

ادامه مطلب  

مواد طبیعی که پوست شما را جوان و شفاف می کند  

جوان سازی و جلوگیری از پیری پوست از موضوعاتی است که امروزه متخصصان را بسیار درگیر خود کرده است. بعد از 30 تا 35 سالگی تغییراتی در پوست انسان رخ میدهد که زیبا است اما بسیار مورد توجه است علی الخصوص خانم ها. چین و چروک ما را به پیشگیری از چروک شدن پوست وا میدارد.
.اما حداقل برای ما ایرانی‌ها که خودمان صاحب طب سنتی هستیم و روش‌های درماني وابسته‌به مواد طبیعی و گیاهان سنتی را به استفاده از مواد شیمیایی ترجیح می‌دهیم، هیچ درمان‌کننده‌ای قابل‌اع

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1